Kundvagnen är tom

Ventor Policy GDPR

Förstasidan Ventor Policy GDPR

Senast ändrd: 2010524

Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur vi, Ventor Invest AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
Integritetspolicyn gäller då tillhandahåller produkter och tjänster och i anslutning av köp och övrig kontakt med Ventor, exempelvis besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som i egenskap av kund.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, The General Data Protection Regulation (GDPR)som träder i kraft den 25 Maj 2018.
Då vi uteslutande säljer till företag, registreras personuppgifter i egenskap av kontaktperson till företaget. Namn, telefonnummer och e-postadress registreras då ni så önskar tillsammans med eventuella produkter och tjänster som ni önskar köpa eller få offererat. Vi lagrar orginationsnummer men inte ditt personnummer.
Personuppgiftsansvarig
Ventor är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
Ventor samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på vår webbplats, mail eller per telefon. Uppdateringar av vår GDPR Policy sker löpande och redovisas har på vår webb.
Om du är kund samlar Ventor in personuppgifter om dig som du lämnar vid köpet. Ventor samlar även in uppgifter om dig under tiden du är kund såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Ventors webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk.
Vi samlar även in mail adresser, telefonnummer och yrkesbefattning. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.
Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Där förhandling sker för att bli kund till Ventor

De personuppgifter Ventor samlar in och behandlar om dig i egenskap av att bli framtida kund är:

 • Namn och företags organisationsnummer
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Ventors webbplats

För dig som är Kund

De personuppgifter Ventor samlar in och behandlar för dig som redan är kund:

 • Namn och företags organisationsnummer
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • IP-adress och information om din användning av Ventors webbplats
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt företag som kund

De uppgifter som idag finns kring dig som privatperson är

 • Förnamn och Efternamn
 • Telefonnummer (arbete)
 • E-postadress (arbete)
 • Företag och yrkesroll

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

För dig som är kund till Ventor

Ventor behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Främsta syftet är:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans och fakturering.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som kund via post, e-mail och telefon
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev och på webben;
 • Kreditbedömningar
 • Tillhandahålla erbjudanden
 • Följa bokföringslagar och annan lagstiftning
 • Förhindra bedrägerier

Uppgifterna kan utgöra underlag för marknads och kundanalyser.
De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
Ventor baserar behandlingen av dina personuppgifter på lagliga grunder. Beskrivs nedan.
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som representant för kund, som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även kunduppgifter som dina beställningar och aktivitet på vår hemsida, ditt intresse av våra erbjudanden och produkter.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Ventor kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Ventor rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Ventor kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Ventor´s koncernbolag.
Tredje part som Ventor lämnar ut information till är exempelvis kreditupplysningsföretag.
Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Ventor om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter eller för att tillvarata Ventors rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhetsproblem.
Ventor kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.
Ändring av integritetspolicy
Ventor har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Ventor kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Ventor innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Ventor har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Dina rättigheter

Ventor ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
Ventor kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du har rätt att av begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.